algemene voorwaarden van mannen sterilisatiepraktijk ‘de vasman’

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen u (hierna ook te noemen: “opdrachtgever”) en de Mannen Sterilisatiepraktijk ‘de vasman’ (hierna ook te noemen: “opdrachtnemer”) gesloten behandelingsovereenkomst strekkende tot het uitvoeren van een sterilisatie. U stemt in met de algemene voorwaarden zoals ze hieronder beschreven staan.

Artikel 2: WGBO/ informed consent
‘De vasman’ voert de behandeling uit overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen uit de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). In de WGBO staan rechten en plichten voor zowel de patiënt als de zorgverlener beschreven. Wanneer u een sterilisatie afspreekt, krijgt u uitgebreide en volledige informatie over deze ingreep, o.a. via het document ‘sterilisatie van de man, instructies, uitleg en adviezen vooraf’. U heeft de mogelijkheid om hierover vragen te stellen.
Uw toestemming is nodig om de vasectomie te laten uitvoeren. Wij vragen u hiervoor, op de dag van de ingreep zelf, een toestemmingsverklaring te tekenen (= informed consent). Als bijlage bij deze toestemmingsverklaring zal een exemplaar van de onderhavige voorwaarden zijn gevoegd.

Artikel 3: Diensten:
De Mannen Sterilisatiepraktijk ‘de vasman’ zal bij de uitvoering van de overeengekomen behandeling de zorg van een bekwaam en redelijk handelend vakgenoot betrachten. De behandeling betreft een inspanningsverplichting hetgeen betekent dat er geen resultaat van de behandeling wordt gegarandeerd.

Artikel 4: Afspraak maken/ annuleren
Een afspraak voor een sterilisatie kan telefonisch, per mail of bij een kennismakingsbezoek worden gemaakt. Zo’n afspraak wordt altijd per mail aan u bevestigd. Als bijlage bij deze mail treft u een exemplaar van de onderhavige algemene voorwaarden aan.
Hierin worden genoemd:
– Datum;
– Tijdstip;
– Locatie waar de sterilisatie plaatsvindt.

Vanaf dit moment is de afspraak definitief en gelden de volgende annuleringskosten wanneer u deze afzegt binnen een termijn van 1 week tot de geplande datum/ tijdstip.
€ 125,- annuleren 1 week (168 uur) – 72 uur tot afspraak
€ 250,- annuleren 72 uur – 24 uur tot afspraak
€ 330,- annuleren minder dan 24 uur tot afspraak

Bovenstaand geldt ongeacht de reden van het annuleren, behoudens wanneer er sprake is van overmacht, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer.
N.B. onder annuleren wordt ook verstaan: het verzetten van een afspraak naar een latere datum.
Tot 1 week voor de afgesproken behandeldatum kan een gemaakte afspraak zonder kosten worden geannuleerd.

Artikel 5: Tarieven, facturatie en betaling
Op de website van opdrachtnemer staan alle tarieven van behandelingen vermeld inclusief 21% BTW.
Direct na afloop van de sterilisatie dient u op basis van de u ter beschikking gestelde factuur de behandeling te betalen. Op de locatie in Udenhout kunt u pinnen. Let op: op de locatie in Eindhoven kan alléén contant betaald worden.
Wanneer u aanvullend verzekerd bent (voor deze ingreep), kunt u zelf de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar.

Artikel 6: Persoonlijke eigendommen
Neemt u uw waardevolle en belangrijke eigendommen mee de behandelkamer in tijdens uw sterilisatie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor evt. diefstal van uw bezittingen. U dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade of vermissing van uw eigendommen te voorkomen. Indien de behandeling plaatsvindt op locatie Udenhout kunt u uw auto parkeren op één van de parkeervakken in de straat voor of tegenover de praktijk. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor evt. beschadigingen aan uw voertuig.

Artikel 7: Nazorg
Na uw sterilisatie kunt u voor eventuele vragen of problemen, de behandeling betreffend, telefonisch of per mail met ons contact zoeken. Wanneer dat nodig is, kunt u op onze ondersteuning rekenen daar waar dat binnen onze mogelijkheden ligt en voor zover dat valt binnen de professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep. Soms echter zullen wij u adviseren voor beoordeling of hulp uw eigen huisarts te raadplegen of de huisartsenpost te bezoeken. Dit geldt ook bij problemen die zich voordoen tussen 22.00 – 08.00uur; u kunt zich dan wenden tot de huisartsenpost.

Artikel 8: Zaadcontrole na 3 maanden
Na iedere sterilisatie dient zaadcontrole te worden verricht. Dit onderzoek kan op z’n vroegst plaatsvinden na 3 maanden én minimaal 25 zaadlozingen. Zelf bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van deze zaadcontrole. Let op: een vasectomie is slechts dan een betrouwbare manier van anticonceptie wanneer het sperma is gecontroleerd en er geen levende zaadcellen meer aangetroffen zijn. Voor de interpretatie van de uitslag kunt u contact opnemen met de opdrachtnemer.

Artikel 9: Geheimhouding
De opdrachtnemer verstrekt zonder uw instemming geen gegevens aan derden. Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzage aan derden slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.

Artikel 10: Privacy
Zie voor dit reglement ‘privacyverklaring’ onder ‘Documenten’ op onze website.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer is alleen aansprakelijk en gehouden tot vergoeding van schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van de behandeling, indien de opdrachtnemer de behandeling niet met de zorg van een goed hulpverlener en de voor hem geldende professionele standaard en de richtlijnen voor de beroepsgroep heeft uitgevoerd en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar dekking verleent.

Artikel 12: Klachtenregeling
In geval van een geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen partijen eerst trachten om in goed overleg te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Mocht dit overleg niet leiden tot het gewenste resultaat dan staat het zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer vrij een beroep te doen op de geschillenregeling.

Mannen SterilisatiePraktijk ‘de vasman’ is aangesloten bij SKGE.
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
088-0229100
info@skge.nl

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de totstandkoming en uitvoering van de behandelingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen ter beslechting enkel worden voorgelegd aan de in artikel 12 genoemde klachtencommissie of aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 14: Afwijkingen
Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden vastgelegd. De opdrachtnemer draagt zorg voor het vastleggen van de afwijkingen en verschaft de opdrachtgever een afschrift daarvan.

Jurriën Wind

Mannen Sterilisatiepraktijk ‘de vasman’
Groenstraat 6
5071 EC Udenhout
06-53116763

www.devasman.nl
info@devasman.nl